10. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กสวมสายสร้อยจักรี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สวมสายสร้อยจักรี ประดับตราราชวัลลภ และเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "จปร." ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" และ "รัชกาลที่ ๙" โดยมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ไขว้คั่นระหว่างข้อความดัง กล่าว และเบื้องล่างมีลายช่อชัยพฤกษ์

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมแพทย์ทหาร บก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี กรมแพทย์ทหารบก ๗ มกราคม ๒๔๔๓ - ๒๕๔๓" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๑๐ บาท" โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 23 กันยายน 2542    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,017 เหรียญ

9. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 125 ปี กรมศุลกากร

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้ง สองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช ปร." ด้านซ้ายมีข้อความว่า "จุฬาลงกรณ์ ปร." เบื้องบนมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงค์และมีลายกนกประกอบทั้งสอง ข้าง เบื้องล่างมีลาย ช่อดอกไม้

ด้านหลัง

ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีอาคารหอรัษฎารพิพัฒน์ และด้านซ้ายมีอาคารที่ทำการกรมศุลกากร เหนืออาคารมีสัญลักษณ์ 125 ปี กรมศุลกากร เบื้องบนมีข้อความว่า "๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 5 กรกฎาคม 2542    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 300030 เหรียญ

7. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุยลเดชผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุยลเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "บรมราชาธิราช"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 6 รอบ ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคา โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤษภาคม 2542    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 6,300,0011 เหรียญ

8. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์พระมหาสังวาลย์นพรัตน์ ทรงฉลองพระองค์ครุย พระพักตร์ตรง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๓" โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีพระวิมานอันเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำ พระองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความหมายถึงพระปรมาภิไธยเดิมว่า "ทับ" ใต้ลงมาเป็นช้างสามเศียรอยู่ภายในกรอบ ขนาบด้วยราชสีห์และคชสีห์ยืนซูนพปฏลเศวตฉัตรอยู่เหนือลูกโลก ด้านข้างนพปฎลเศวตฉัตรทั้งสองข้างเป็นลายกนกช่อหางสิงห์เบื้องล่างช้างสาม เศียรอยู่ภายในกรอบ ขนาบด้วยราชสีห์และคชสีห์ยืนซูนพปฎลเศวตฉัตรอยู่เหนือลูกโลก ด้านข้างนพปฎลเศวตฉัตรทั้งสองข้างเป็นลายกนกช่อหางสิงห์เบื้องล่างช้างสาม เศียรเป็นลายดอกใบเทศ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑" และเบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๐ บาท ประเทศไทย"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 12 กรกฎาคม 2542    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3000028 เหรียญ