43. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมพระธรรมนูญ

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ทรงสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙)

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมพระ ธรรมนูญ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๐๐ ปี กรมพระธรรมนูญ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 25 กันยายน 2549    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ

42. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่องค์การอนามัยโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอาหาร ปลอดภัย

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงพระกุณฑลมุก และทรงสร้อยพระศอมุก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยมีลายดอกไม้ประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์องค์การอนามัยโลก และข้อความว่า "In honour of Her Majesty Queen Sirikit' s outstanding contribution to promoting human health through food safety 8 August 2005" เบื้องล่างมีรูปช่อมะกอก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสองค์การอนามัยโลก" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอาหารปลอดภัย" ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 12 เมษายน 2550    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 5,000,000 เหรียญ