58. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปากร    
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเบื้องล่างมีข้อความว่า รัชกาลที่๖
ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปตราประจำกรมศิลปากร ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔เบื้องล่างมีข้อความว่า ประเทศไทยและข้อความบอกราคาว่า ๑๐ บาทตามลำดับ

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ :   29
ธันวาคม 2554 (แลกได้ : 27 มีนาคม 2555)    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 2,000,000 เหรียญ


<เหรียญก่อน  เหรียญถัดไป>

57. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมบัญชีกลาง


 

 
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" เบื้องซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"
ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมบัญชีกลาง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๒๐ ปี กรมบัญชีกลาง ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓" เบื้องล่างมีข้อความว่า " ประเทศไทย" และข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" โดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ :   23
มีนาคม 2554  (แลกได้ : 18 พฤษภาคม 2554)                เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 1,000,000 เหรียญ


<เหรียญก่อน  เหรียญถัดไป>

56. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


 

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยมีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่าง

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน มีข้อความว่า "๖๐ ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" และข้อความว่า "๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ :  15 กุมภาพันธ์ 2554    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 1,000,000 เหรียญ


<เหรียญก่อน  เหรียญถัดไป>