16. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมทางหลวง

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาว ชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "วปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านซ้ายมีอักษรพระปรมาภิไธย "ภปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ เบื้องบนมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์และมีลายกนกอยู่สองข้าง

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมทางหลวง ภายในวงขอบเหรียญด้านขวาและด้านซ้ายประดับด้วยลวดลายของเครื่องหมายราชการ กรมทางหลวง วงในขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า"ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" วงนอกขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๙๐ ปี กรมทางหลวง" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑ เมษายน ๒๕๔๕"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 19 กันยายน 2545    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ