18. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมการค้าภายใน

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์เฉียงเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ "

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมการค้าภาย ในและรอบเครื่องหมายราชการประดับด้วยลายกนก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๖๐ ปี กรมการค้าภายใน ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า"๑๐ บาท" โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 19 กันยายน 2545    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ