27. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงราชศิราภรณ์เพชรพระกุณฑลเพชร ฉลองพระองค์ชุดไทยทรงสะพักปักลาย ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระอังสาเบื้องซ้ายประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "พระบรมราชินีนาถ"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" เบื้องบนมีข้อความว่า "มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ " เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗"
น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 15 กรกฎาคม 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 6000000 เหรียญ