46. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์ครุยวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปตราของสภาเทคนิคการแพทย์ โดยรอบตราประดับด้วยลายรวงข้าว ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๕๐ ปี เทคนิคการแพทย์ไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 5 กรกฎาคม 2550    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ