9. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 125 ปี กรมศุลกากร

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้ง สองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช ปร." ด้านซ้ายมีข้อความว่า "จุฬาลงกรณ์ ปร." เบื้องบนมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงค์และมีลายกนกประกอบทั้งสอง ข้าง เบื้องล่างมีลาย ช่อดอกไม้

ด้านหลัง

ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีอาคารหอรัษฎารพิพัฒน์ และด้านซ้ายมีอาคารที่ทำการกรมศุลกากร เหนืออาคารมีสัญลักษณ์ 125 ปี กรมศุลกากร เบื้องบนมีข้อความว่า "๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 5 กรกฎาคม 2542    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 300030 เหรียญ