22. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมจเรทหารบก

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล ทรงสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" โดยมีเครื่องหมายมหาจักรีบรมราชวงศ์ไขว้คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับ เบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมจเรทหารบก และมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี กรมจเรทหารบก ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๐ บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 6 พฤษภาคม 2546    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ

21. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แต่งพระองค์ ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัขกาลที่ ๘ และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา" เบื้องล่างมีข้อความว่า "กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" โดยมีดอกไม้ประดิษฐ์คั่นข้อความระหว่างเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีอักษรพระนาม "กว" ภายใต้จุลมงกุฎ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "10" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" เบื้องบนมีข้อความว่า "ฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ประเทศไทย"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤษภาคม 2546    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 2000000 เหรียญ