35. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี กรมธนารักษ์

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมธนารักษ์ และรอบเครื่องหมายราชการมีเลข "72" เรียงรายอยู่โดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๗๒ ปี ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๗๖ - ๒๕๔๘" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" โดยมีจุดคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 19 พฤษภาคม 2548    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ

34. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมการขนส่งทหารบก
ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เต็มยศขาวทหารบก ทรงสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อัน มีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื้องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕ " ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมการขนส่ง ทหารบก และมีวงกลมรอบเครื่องหมายราชการเป็นรูปรัศมีเปล่งออกโดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๐๐ ปี กรมการขนส่งทหารบก" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 28 มกราคม 2548    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร
จำนวน 3,000,000 เหรียญ

33. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 (BWCC 2004)

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์การประชุมใหญ่สมัชชาการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 เบื้องล่างของรูปสัญลักษณ์มีข้อความว่า "ประเทศไทย"และ"THAILAND" โดยมีจุดกลมคั้นระหว่างข้อความดังกล่าว ด้านขวาของรูปสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า "๑๐" และข้อความว่า "บาท" โดยมีเส้นคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว ด้านซ้ายของรูปสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า "10" และข้อความว่า "BAHT" โดยมีเส้นคั่นระหว่างข้อความดังกล่าวภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "การประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ ๓ และ "๑๗ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 27 กันยายน 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ