52. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช


  ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"   

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของคณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๒๐ ปี โรงพยาลาลศิริราช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" 

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 30 พฤษภาคม 2551    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน3,000,000 เหรียญ

เหรียญ 10 บาท ชุดใหม่ พ.ศ. 2551

เหรียญ 10 บาท ชุดใหม่พ.ศ. 2551ด้านหน้า
กลาง เหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทองมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงแลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรม ราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว ด้านขวามีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

ด้านหลัง
กลาง เหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทองมีรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว เบื้องบนมีอักษรเบรลล์ซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า "๑๐" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท 10" ด้านขวามีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 8.5 กรัม
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ
วันที่ประกาศใช้ : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
ชนิดราคา : 10 บาท

ส่วนผสม :
ชื่อส่วนผสม ร้อยละ
นิกเกิล 2
ทองแดง 92
โลหะสีทอง (วงใน)
ทองแดง 75
นิกเกิล 25
โลหะสีขาว (วงนอก)
อลูมิเนียม 6

จำนวนการผลิต :
ปีที่ผลิต จำนวน
2551 18,450,000
2552 59,107,733
2553 1,953,000

<เหรียญก่อน  หน้าหลัก 10 บาท>