25. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์การประชุมผู้นำเศรษฐกิจ เอเปค ครั้งที่ 11 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๑" เบื้องล่างมีข้อความว่า " ๒๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ กรุงเทพฯ" ระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 7 ตุลาคม 2546    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 1,000,000 เหรียญ

24. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีอักษรพระปรมาภิไธย "จปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านขวาและด้านซ้ายของอักษรพระปรมภิไธย " จปร" มีตัวเลขไทยประดิษฐ์ว่า "๒๓๙๖ และ "๒๕๔๖" ตามลำดับ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า " ๑๕๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" และข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับ โดยมีรูปสี่เหลี่ยมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 11 กันยายน 2546    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3600000 เหรียญ

23. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 90 ปี ธนาคารออมสิน

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรม หาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล พร้อมฉลองพระองค์ครุย ทรงสายสร้องแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรื่องยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายของธนาคารออมสิน ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้ความว่า "ครบรอบ ๙๐ ปี ธนาคารออมสิน ๑ เมษายน ๒๕๔๖" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" และข้อความ "ประเทศไทย" ตามลำดับ

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 10 กรกฎาคม 2546    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 2,000,000 เหรียญ

22. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมจเรทหารบก

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล ทรงสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" โดยมีเครื่องหมายมหาจักรีบรมราชวงศ์ไขว้คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับ เบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมจเรทหารบก และมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี กรมจเรทหารบก ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๐ บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 6 พฤษภาคม 2546    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ

21. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แต่งพระองค์ ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัขกาลที่ ๘ และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา" เบื้องล่างมีข้อความว่า "กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" โดยมีดอกไม้ประดิษฐ์คั่นข้อความระหว่างเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีอักษรพระนาม "กว" ภายใต้จุลมงกุฎ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "10" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" เบื้องบนมีข้อความว่า "ฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ประเทศไทย"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤษภาคม 2546    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 2000000 เหรียญ