14. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ฉลองพระองค์เต็มยศ ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘ และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ภายในวงเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เบื้องล่างมีช่อดอกลำดวน

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธยย่อ "สว" ด้านขวาของอักษรพระนามาภิไธยย่อ มีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายของอักษรพระนามาภิไธยย่อ มีข้อความว่า "บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ประเทศไทย "

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 3 ตุลาคม 2543    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 5,000,000 เหรียญ

13. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมที่ดิน

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า " จุฬาลงกรณ์ ปร. " และด้านซ้ายมีความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช ปร." เบื้องบนมีเครื่องหมายมหาจักรีบรมราชวงค์

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องราชการของกรมที่ดิน โดยมีเลข "๑๐๐" อยู่เบื้องหลัง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔-๒๕๔๔" เบื้องล่างมีข้อความว่า " ประเทศไทย ๑๐ บาท " โดยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมคันระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 15 กุมภาพันธ์ 2544    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ

12. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 80 ปี กระทรวงพาณิชย์

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีลายกนก

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวง พาณิชย์ บริเวณรอบเครื่องหมายมีข้อความว่า "๘๐ ปี" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๘๐ ปี กระทรวงพาณิชย์ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๓" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 15 สิงหาคม 2543    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3001040 เหรียญ

11. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" และ "ประเทศไทย" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๕๐ ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๐ บาท ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 5 เมษายน 2543    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 1,900,040 เหรียญ