20. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2545

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องขวา ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 75 กลีบ

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐานอยู่ภายในวงรูปไข่มีรัศมีเปล่งออกมาโดยรอบ ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 75 กลีบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน มีข้อความว่า " เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ประเทศไทย " เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท " โดยมีช่อดอกบัวคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 2 ธันวาคม 2545    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 7500000 เหรียญ

19. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ" และมีเชือกประดับอยู่รอบวงในขอบเหรียญ โดยผูกเป็นเงื่อนพิรอดไว้สองข้าง

ด้านหลัง
ลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ เบื้องบนของสัญลักษณ์มีข้อความว่า "ประเทศไทย" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" และ "10 BAHT" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 19 กันยายน 2545    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ

18. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมการค้าภายใน

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์เฉียงเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ "

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมการค้าภาย ในและรอบเครื่องหมายราชการประดับด้วยลายกนก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๖๐ ปี กรมการค้าภายใน ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า"๑๐ บาท" โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 19 กันยายน 2545    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ

17. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี กรมชลประทาน

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า รัชกาลที่ ๕ ด้านซ้ายมีข้อความว่า รัชกาลที่๙

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมชลประทาน ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ครบ ๑๐๐ ปี กรมชลประทาน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ เบื้องล่างมีข้อความว่า ๑๐ บาท ประเทศไทย

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 16 กันยายน 2545    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ

16. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมทางหลวง

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาว ชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "วปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านซ้ายมีอักษรพระปรมาภิไธย "ภปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ เบื้องบนมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์และมีลายกนกอยู่สองข้าง

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมทางหลวง ภายในวงขอบเหรียญด้านขวาและด้านซ้ายประดับด้วยลวดลายของเครื่องหมายราชการ กรมทางหลวง วงในขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า"ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" วงนอกขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๙๐ ปี กรมทางหลวง" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑ เมษายน ๒๕๔๕"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 19 กันยายน 2545    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ

15. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 90 ปี วชิรพยาบาล

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา วิชราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์เต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสายสะพายและสายสร้องแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีเครื่องหมายราชการของวิทยาลัยแพทย์ ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชรพยาบาล ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" เบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๙๐ ปี วชิรพยาบาล" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๒ มกราคม ๒๕๔๕"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 11 พฤศจิกายน 2545    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,500,000 เหรียญ