61. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555    
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๖
ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงคมนาคม ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๐๐ ปี กระทรวงคมนาคม ๑ เมษายน ๒๕๕๕" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" และข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับ โดยมีลายประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก   :       ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ :   
31 มกราคม 2556

จำนวน 300,000 เหรียญ


<เหรียญก่อน  เหรียญถัดไป>

60. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ในโอกาสที่วันประสูติครบ 150 ปี พ.ศ. 2555    
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระรูปจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประดับดาราจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า และตรารัตนวราภรณ์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช"

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปตราประจำพระองค์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ประเทศไทย" ด้านขวามีตัวเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"
น้ำหนัก :        ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ :   
31 มกราคม 2556

จำนวน 1,000,000 เหรียญ  


เหรียญก่อน

59. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ครบ 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ครบ 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

    
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระรูปจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมพลทหารบก ฉลองพระองค์ครุยทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประดับดาราจักรี ทรงสายสะพายและประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ"
ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เบื้องหลังรูปเครื่องหมายราชการมีรูปรัศมี เบื้องขวาเครื่องหมายราชการมีเลขบอกราคาว่า "๑๐" เบื้องซ้ายมีคำว่า "บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก" เบื้องล่างมีข้อความว่า " ๓ เมษายน ๒๕๕๒ ประเทศไทย"

น้ำหนัก :        ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ :   


ส่วนผสม : โลหะสีขาว (วงนอก) มีส่วนผสมของ
                  นิกเกิลร้อยละ 25
                  ทองแดงร้อยละ 75
                  โลหะสีทอง (วงใน) มีส่วนผสมของ
                  ทองแดงร้อยละ 92
                  นิกเกิลร้อยละ 2
                  อลูมิเนียมร้อยละ 6

จำนวน 3,000,000 เหรียญ


<เหรียญก่อน  เหรียญถัดไป>

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 10 บาท

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 10 บาท มี 2 รุ่น


1.เหรียญ 10 บาท ชุดใหม่พ.ศ. 2551

ด้านหน้า
กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทองมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงแลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว ด้านขวามีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

ด้านหลัง
กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทองมีรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว เบื้องบนมีอักษรเบรลล์ซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า "๑๐" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท 10" ด้านขวามีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 8.5 กรัม
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ
วันที่ประกาศใช้ : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
ชนิดราคา : 10 บาท
2.เหรียญ 10 บาท รุ่นเก่า (พ.ศ. 2531 - 2551)
 

ด้านหน้า
วงในส่วนโลหะสีทอง มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย วงนอกส่วนโลหะสีขาว ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

ด้านหลัง
วงในส่วนโลหะสีทอง มีรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม วงนอกส่วนโลหะสีขาว ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้อบนมีอักษรเบรลล์บอกราคาเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๐ บาท10"

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 8.5 กรัม
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ
วันที่ประกาศใช้ : 13 กันยายน พ.ศ. 2531
ชนิดราคา : 10 บาท

58. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปากร    
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเบื้องล่างมีข้อความว่า รัชกาลที่๖
ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปตราประจำกรมศิลปากร ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔เบื้องล่างมีข้อความว่า ประเทศไทยและข้อความบอกราคาว่า ๑๐ บาทตามลำดับ

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ :   29
ธันวาคม 2554 (แลกได้ : 27 มีนาคม 2555)    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 2,000,000 เหรียญ


<เหรียญก่อน  เหรียญถัดไป>