32. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 (CITES COP 13)





ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ทรงพระกุณฑลมุก และทรงสร้อยพระศอมุก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยมีดอกกล้วยไม้ควีนสิริกิติ์ คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์การประชุมสมัยสามัญภาคี อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป้าและพืชป่าที่ใกล้สูญ พันธุ์ ครั้งที่ 13 (CITES COP 13) ด้านล่างขวาของรูปสัญลักษณ์มีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" ด้านล่างซ้ายมีข้อความบอกราคาว่า "10 BAHT" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ" และ"ซึ่งชนิดสัตว์ป้าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ (CITES COP 13)" ตามลำดับ

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 30 ธันวาคม 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ

31. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี





ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา มงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์สักหลาดพื้นดำปักดิ้นทอง ทรงพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ดาราไอราพต ดารานพรัตน และทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศส ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๔" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายโค้ง
ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ"ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ปี" ตามลำดับ เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๘ ตุลาคม๒๕๔๗" และข้อความบอกราคาว่า"๑๐ บาท" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 30 กันยายน 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3500000 เหรียญ

30. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี





ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ และมีวงกลมรอบพระบรมรูปเป็นลายเหลี่ยมเพชรสร่ง ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใต้เครื่องหมายราชการมีข้อความว่า "พ.ศ. ๒๕๔๗" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๗๒ ปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" ตามลำดับ โดยมีรูปธงชาติคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 11 มกราคม 2549    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ

29. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์





ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดเดชฯ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" โดยมีลายกระหนกคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า ๑๐ บาท" โดยมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 23 มิถุนายน 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ


28. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด





ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยา เสพติด ด้านบนขวาของรูปสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านบนซ้ายมีข้อความว่า "บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 27 กันยายน 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ

27. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547





ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงราชศิราภรณ์เพชรพระกุณฑลเพชร ฉลองพระองค์ชุดไทยทรงสะพักปักลาย ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระอังสาเบื้องซ้ายประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "พระบรมราชินีนาถ"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" เบื้องบนมีข้อความว่า "มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ " เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗"
น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 15 กรกฎาคม 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 6000000 เหรียญ

26. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน





ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญด้านขวา มีอักษรพระปรมาภิไธย "ปปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านซ้าย มีอักษรพระปรมาภิไธย "ภปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของราช บัณฑิตยสถาน ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๗๐ ปี ราชบัณฑิตสถาน" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ประเทศไทย" ระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่าง ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 31 มีนาคม 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 2,000,000 เหรียญ