49. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง 

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์สมาคมศาลปกครองสูงสุด ระหว่างประเทศ เบื้องบนรูปสัญลักษณ์มีรูปเครื่องหมายราชการของศาลปกครอง ด้างล่างขวาของรูปเครื่องหมายราชการมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" ด้านล่างซ้ายมีข้อความบอกราคาว่า "10 BAHT" เบื้องล่างรูปสัญลักษณ์มีข้อความว่า "BANGKOK THAILAND 2007" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "การประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๙ ๒๒-๒๔ พ.ย. ๒๕๕๐ กรุงเทพฯ"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 30 มกราคม 2550    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร


จำนวน 3,000,000 เหรียญ