57. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120 ปี กรมบัญชีกลาง


 

 
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" เบื้องซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"
ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมบัญชีกลาง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๒๐ ปี กรมบัญชีกลาง ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓" เบื้องล่างมีข้อความว่า " ประเทศไทย" และข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" โดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ :   23
มีนาคม 2554  (แลกได้ : 18 พฤษภาคม 2554)                เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 1,000,000 เหรียญ


<เหรียญก่อน  เหรียญถัดไป>