33. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 (BWCC 2004)

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์การประชุมใหญ่สมัชชาการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 เบื้องล่างของรูปสัญลักษณ์มีข้อความว่า "ประเทศไทย"และ"THAILAND" โดยมีจุดกลมคั้นระหว่างข้อความดังกล่าว ด้านขวาของรูปสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า "๑๐" และข้อความว่า "บาท" โดยมีเส้นคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว ด้านซ้ายของรูปสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า "10" และข้อความว่า "BAHT" โดยมีเส้นคั่นระหว่างข้อความดังกล่าวภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "การประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ ๓ และ "๑๗ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 27 กันยายน 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ