34. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมการขนส่งทหารบก
ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เต็มยศขาวทหารบก ทรงสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อัน มีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื้องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕ " ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมการขนส่ง ทหารบก และมีวงกลมรอบเครื่องหมายราชการเป็นรูปรัศมีเปล่งออกโดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๐๐ ปี กรมการขนส่งทหารบก" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 28 มกราคม 2548    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร
จำนวน 3,000,000 เหรียญ