12. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 80 ปี กระทรวงพาณิชย์

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีลายกนก

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวง พาณิชย์ บริเวณรอบเครื่องหมายมีข้อความว่า "๘๐ ปี" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๘๐ ปี กระทรวงพาณิชย์ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๓" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 15 สิงหาคม 2543    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3001040 เหรียญ