13. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมที่ดิน

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า " จุฬาลงกรณ์ ปร. " และด้านซ้ายมีความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช ปร." เบื้องบนมีเครื่องหมายมหาจักรีบรมราชวงค์

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องราชการของกรมที่ดิน โดยมีเลข "๑๐๐" อยู่เบื้องหลัง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔-๒๕๔๔" เบื้องล่างมีข้อความว่า " ประเทศไทย ๑๐ บาท " โดยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมคันระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 15 กุมภาพันธ์ 2544    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ