45. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาว ชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ทรงสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสายสะพายเสนางคะบดีแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีและสาย สร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหา จักรีบรมราชวงศ์ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๖" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมทหารม้า ที่ 1 รักษาพระองค์ฯ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๐๐ ปี กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ฯ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 6 กุมภาพันธ์ 2550    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ