26. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญด้านขวา มีอักษรพระปรมาภิไธย "ปปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านซ้าย มีอักษรพระปรมาภิไธย "ภปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของราช บัณฑิตยสถาน ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๗๐ ปี ราชบัณฑิตสถาน" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ประเทศไทย" ระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่าง ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 31 มีนาคม 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 2,000,000 เหรียญ