32. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 (CITES COP 13)

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ทรงพระกุณฑลมุก และทรงสร้อยพระศอมุก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยมีดอกกล้วยไม้ควีนสิริกิติ์ คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์การประชุมสมัยสามัญภาคี อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป้าและพืชป่าที่ใกล้สูญ พันธุ์ ครั้งที่ 13 (CITES COP 13) ด้านล่างขวาของรูปสัญลักษณ์มีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" ด้านล่างซ้ายมีข้อความบอกราคาว่า "10 BAHT" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ" และ"ซึ่งชนิดสัตว์ป้าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ (CITES COP 13)" ตามลำดับ

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 30 ธันวาคม 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ