52. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช


  ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"   

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของคณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๒๐ ปี โรงพยาลาลศิริราช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๖ เมษายน ๒๕๕๑ ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" 

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 30 พฤษภาคม 2551    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน3,000,000 เหรียญ