8. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์พระมหาสังวาลย์นพรัตน์ ทรงฉลองพระองค์ครุย พระพักตร์ตรง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๓" โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีพระวิมานอันเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำ พระองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความหมายถึงพระปรมาภิไธยเดิมว่า "ทับ" ใต้ลงมาเป็นช้างสามเศียรอยู่ภายในกรอบ ขนาบด้วยราชสีห์และคชสีห์ยืนซูนพปฏลเศวตฉัตรอยู่เหนือลูกโลก ด้านข้างนพปฎลเศวตฉัตรทั้งสองข้างเป็นลายกนกช่อหางสิงห์เบื้องล่างช้างสาม เศียรอยู่ภายในกรอบ ขนาบด้วยราชสีห์และคชสีห์ยืนซูนพปฎลเศวตฉัตรอยู่เหนือลูกโลก ด้านข้างนพปฎลเศวตฉัตรทั้งสองข้างเป็นลายกนกช่อหางสิงห์เบื้องล่างช้างสาม เศียรเป็นลายดอกใบเทศ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑" และเบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๐ บาท ประเทศไทย"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 12 กรกฎาคม 2542    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3000028 เหรียญ