30. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ และมีวงกลมรอบพระบรมรูปเป็นลายเหลี่ยมเพชรสร่ง ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใต้เครื่องหมายราชการมีข้อความว่า "พ.ศ. ๒๕๔๗" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๗๒ ปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" ตามลำดับ โดยมีรูปธงชาติคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 11 มกราคม 2549    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ