28. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยา เสพติด ด้านบนขวาของรูปสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านบนซ้ายมีข้อความว่า "บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 27 กันยายน 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ