19. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ" และมีเชือกประดับอยู่รอบวงในขอบเหรียญ โดยผูกเป็นเงื่อนพิรอดไว้สองข้าง

ด้านหลัง
ลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ เบื้องบนของสัญลักษณ์มีข้อความว่า "ประเทศไทย" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" และ "10 BAHT" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 19 กันยายน 2545    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ