15. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 90 ปี วชิรพยาบาล

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา วิชราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์เต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสายสะพายและสายสร้องแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีเครื่องหมายราชการของวิทยาลัยแพทย์ ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชรพยาบาล ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" เบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๙๐ ปี วชิรพยาบาล" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๒ มกราคม ๒๕๔๕"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 11 พฤศจิกายน 2545    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,500,000 เหรียญ